Jeon Ki Young – Ko-uchi-gari and o-uchi-gari
Jeon Ki Young – Uchimata + sukashi
Ulrich Klocke – 5. Evaluation
Ulrich Klocke – 4. Combinations
Ulrich Klocke – 3. Counters